Paketa pune

milestone 3

PΕ 1: 

Administrim dhe koordinim i projektir

Data e fillimit: 01/12/2019 

Data e përfundimit: 30/11/2021 

Buxheti:  61.721,50 €

PΕ 2: 

Komunikimi dhe koherenca

Data e fillimit: 01/12/2019

Data e përfundimit: 30/11/2021

Buxheti:  28.913,05 €

PΕ 3: 

Infrastrukturë Kulturore & dhe Pajisje

Data e fillimit: 01/12/2019

Data e përfundimit: 30/11/2021

Buxheti:  675.339,45 €

PΕ 4: 

Festivale Kutlurore & Evente

Data e fillimit: 01/12/2019

Data e përfundimit: 30/11/2021

Buxheti:  172.196,00 €

Totali:  938.170,00 €