milestone 3

MileSTONES III

Bashkëpunim kulturor krijues
si mjet për aftësi të fuqishme turistike dhe për zhvillim

Objektivi i përgjithshëm i
është përmirësimi
i aftësisë së menaxhimit
dhe rijetësimit të trashëgimisë
kulturore si dhe
mbështetja e zhvillimit turistik 

Përfituesit e projektit

Projekti realizohet nga Bashkia e Dodonës në bashkëpunimim me bashkinë e Finiqit, bashkinë e Prevezës dhe Drejtorinë Rajonale të Kulturës Kombëtare të Vlorës

Buxheti

Buxheti total i projektit arrin vlerën 938.170,00 € dhe bashkëfinancohet nga Bashkimi Europian dhe nga burime kombëtare të Greqisë dhe Shqipërisë.

Veprimtaritë

Krijimi i dy (2) hapësirave ekpozimi, punime restaurimi, organizim i festivaleve ndërkufitare kulturore dhe aktivitete të promovimit turistik.

Kohëzgjatja

Projekti filloi më 30 nëntor 2019 dhe pritet të përfundojë më 01 dhjetor 2021

Efektet

Përshpejtim i procedurës së zhvillimit turistik dhe zhvillimi i aftësive turistike të faktorëve të zonës për të treguar elementet kulturore të veçanta dhe të përbashkëta dhe të zbulojnë udhëtime në histori, në natyrë dhe në kulturë

Shtetet pjesëmarrëse

Projekti realizohet në kuadër të Programit të Bashkëpunimit Ndërkufitar Interreg IPA “Greqi-Shqipëri 2014-2020”