Το Πλαίσιο

milestone 3

Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA «Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020»

Το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA «Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020» εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 30/07/2015 με την απόφαση Γ (2015) 5482. Η συνολική στρατηγική του στοχεύει στην διαμόρφωση ισορροπιών ανάμεσα στη βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη και την ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας περιφερειακών φορέων και τοπικού πληθυσμού, σε συμφωνία με τις Ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές, με γνώμονα την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων μέσω κοινών παρεμβάσεων.Οι στόχοι του Προγράμματος είναι: 

(α) Αύξηση των δυνατοτήτων των διασυνοριακών υποδομών στον τομέα των μεταφορών, της διαχείρισης υδάτων και αποβλήτων

(β) Αύξηση της αποτελεσματικότητας της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης χρήσης των φυσικών πόρων

(γ) Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης των ΑΠΕ

(δ) Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της πρόληψης των κινδύνων και της διαχείρισης των καταστροφών, με έμφαση στις δασικές πυρκαγιές

(ε) Διατήρηση πολιτιστικών και φυσικών πόρων ως προϋπόθεση για την ανάπτυξη του τουρισμού και

(στ) Υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, της επιβίωσης των επιχειρήσεων και της ανταγωνιστικότητας.

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος (σύμφωνα με τη 2ης Τροποποίηση) ανέρχεται σε 54.076.734,00€ εκ των οποίων το ποσό των 45.965.222,00€ (85%) προέρχεται από Υποστήριξη Ένωσης και το ποσό των 8.111.512,00€ (15%) από τους πόρους των δύο συμμετεχουσών κρατών.

Επιλέξιμη περιοχή

Η επιλέξιμη περιοχή του Προγράμματος αποτελείται από της περιφερειακές ενότητες Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας, Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Ζακύνθου, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας και Λευκάδας στην Ελλάδα και β τις Περιφέρειες Vlorë, Gjirokastër, Korçë και Berat στην Αλβανία

Η επιλέξιμη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Αλβανίας καλύπτει συνολική έκταση 28.526 τετραγωνικών χιλιομέτρων(17.445 τετραγωνικά χιλιόμετρα από την πλευρά της Ελλάδας και 11.081 τετραγωνικά χιλιόμετρα από την πλευρά της Αλβανίας) με συνολικό πληθυσμό 1.339.804 άτομα (Απογραφή 2011), 729.687 κάτοικοι στην ελληνική πλευρά και 610.117 στην αλβανική.
Η επιλέξιμη διασυνοριακή περιοχή χαρακτηρίζεται από χαμηλής ποιότητας και πυκνότητας υποδομές στο πεδίο των μεταφορών, της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνίας (ειδικά στην περιοχή της Αλβανίας) και των περιβαλλοντικών υποδομών (κυρίως στην περιοχή της Αλβανίας). Η διασυνοριακή περιοχή είναι πλούσια από μοναδικούς και ποικίλους πολιτιστικούς και φυσικούς πόρους, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επέκταση της τουριστικής και οικονομικής δραστηριότητας αλλά και την μείωση της ανεργίας.

Άξονες προτεραιότητας του Προγράμματος :

 

ΑΠ 1: Προώθηση του περιβάλλοντος, των βιώσιμων μεταφορών και των δημόσιων υποδομών

ΑΠ 2: Ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας

ΑΠ 3: Τεχνική Βοήθεια