Ιστορικό Έργου

milestone 3

Το MileSTONES III αποτελεί το τρίτο σε σειρά έργο των εταίρων, στις κοινές προσπάθειές τους για τη διατήρηση και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως βήμα προς την ανάπτυξη του τουρισμού, που επεκτάθηκε σε επίπεδο περιοχής.

Το MileSTONES III αποτελεί το τρίτο σε σειρά έργο των εταίρων, στις κοινές προσπάθειές τους για τη διατήρηση και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως βήμα προς την ανάπτυξη του τουρισμού, που επεκτάθηκε σε επίπεδο περιοχής.

Το 1ο έργο, το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος IPA CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2007-2013», πυροδότησε μια σειρά από πολλά υποσχόμενα γεγονότα για το διασυνοριακό πολιτισμό. Το MileSTONES II με τίτλο «Ενθάρρυνση της τουριστικής ανάπτυξης μέσω της διατήρησης και προώθησης των διασυνοριακών πολιτιστικών και φυσικών πόρων» εγκρίθηκε στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης της Interreg IPA CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020» και βρίσκεται υπό υλοποίηση.

Η διασυνοριακή περιοχή αντιμετωπίζει δυσκολίες σύνδεσης των πολιτιστικών πόρων με την τουριστική ανάπτυξη, προς όφελος της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Η πλειοψηφία των επισκεπτών βλέπει τα διασυνοριακά πολιτιστικά και φυσικά αξιοθέατα ως «ημερήσια αξιοθέατα», θεωρώντας τα ψευδώς ως στάση παρά ως ολοκληρωμένο προορισμό. Ωστόσο, οι διασυνοριακοί πολιτιστικοί πόροι σε συνδυασμό, μπορούν πραγματικά να δημιουργήσουν έναν ολοκληρωμένο τουριστικό προορισμό, ένα μονοπάτι στην ιστορία και τον πολιτισμό.

Το MileSTONES III έρχεται ως μία ανάγκη, ένας σύνδεσμος μεταξύ των δράσεων διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς που υλοποιούνται σε αυτά τα έργα και της προώθησής τους μέσω του βιώσιμου τουρισμού, χρησιμοποιώντας παραδοσιακούς πόρους, επεκτείνοντας σε δημιουργικές βιομηχανίες, υποδομές και δίκτυα και εφαρμόζοντας εργαλεία και τεχνικές ανάπτυξης ικανοτήτων πέρα από τις τρέχουσες πρακτικές.

Αναγνωρίζοντας τόσο τα οικονομικά όρια των προηγούμενων έργων όσο και την ισχυρή εταιρική σχέση που έχει δημιουργηθεί για την υλοποίηση έργων πολιτιστικής κληρονομιάς, το MileSTONES III δίνει έμφαση στην επέκταση των πολιτιστικών πόρων και στη δημιουργία μιας ισχυρής συμμαχίας μεταξύ των τοπικών ενδιαφερομένων. Ο στόχος είναι να επεκταθεί σημαντικά η κλίμακα και το πεδίο κάλυψης και να καλυφθούν πολλές περιοχές της Ηπείρου και της Αυλώνας με μια τουριστική στρατηγική για την αναζωογόνηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διαχείριση της δημιουργικής της χρήσης.

Το MileSTONES III ανταποκρίνεται πλήρως στις δυνατότητες της περιοχής του Προγράμματος που είναι η σημαντική πολιτιστική κληρονομιά και τα κοινά πολιτιστικά χαρακτηριστικά, και παρέχει λύσεις στις αδυναμίες της περιοχής που είναι η έλλειψη εναλλακτικής τουριστικής δραστηριότητας, αναπτύσσοντας καινοτόμες μορφές τουριστικής απασχόλησης και επιχειρηματικότητας στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα και την πολύ ενεργή συμμετοχή των πολιτών της διασυνοριακής περιοχής.

Το εταιρικό σχήμα αναγνωρίζει πλήρως την ανάγκη επέκτασης της διασυνοριακής πολιτιστικής αξιοποίησης σε εκδηλώσεις μεγάλης κλίμακας που θα αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα του πολιτιστικού τουρισμού, θα εμπνέουν τους τοπικούς ενδιαφερόμενους και θα αποτελέσουν το σπινθήρα για τη διασυνοριακή τουριστική ανάπτυξη.

Η κύρια προσέγγιση είναι η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων προηγούμενων πολιτιστικών & τουριστικών έργων και πρωτοβουλιών για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των προγραμματισμένων δράσεων, μεγιστοποιώντας την επενδυτική αξία. Έτσι, το έργο θα δημιουργήσει επιπτώσεις σε ολόκληρη την περιοχή προς όφελος του τοπικού και διασυνοριακού πληθυσμού, δίνοντας ένα εξαιρετικό παράδειγμα και ξεκλειδώνοντας τη δυνατότητα άλλων περιοχών να ενισχύσουν και να προωθήσουν τους πολιτιστικούς τους πόρους.